ua ru en

Start of filming for the series "The Family Portrait"

9 July 2020
Start of filming for the series "The Family Portrait"

Shooting of a new story began today. The melodramatic series "Family Portrait" filming for the TV channel "Ukraine". Congratulations to the team on the first day!

Starring: Arthur Logay, Pyotr Rykov, Anastasia Ivanova, Daria Legeida, Alexander Kryzhanovsky, Larisa Rusnak, Yuri Grebelnik, Georgy Khostikoev, Natalia Vasko, Polina Nosykhina, Anna Ivanova, Maxim Kostyunin, Vladislav Romanichenko, Elena Fesunenko, Dmitry Tuboltsev, Elena , Dmitry Oleinik, Anastasia Mikhalchuk, Olesya Ostrovskaya, Elena Topol, Andrey Kronglevsky

Director: Nikolay Mikhailov

Screenwriter: Victoria Evseeva

Cinematography: Anatoly Sakhno

Art director: Alexander Zaslavsky

Music by: Vladlen Pupkov

Producers: Vitaly Sirenko, Natalia Stribuk, Victoria Korogod, Vadim Zhuk