ua ru en

"Lessons of Life and Driving" starts

6 October 2020

Shooting of a new story have already begun. The melodramatic series "Lessons of Life and Driving" are filming for the TV channel "Ukraine". Congratulations to the team on the first day!

Starring: Anastasia Ivanova, Alexander Konstantinov, Vadim Andreev, Elena Stefanskaya, Vladislav Onishchenko, Inga Nagornaya, Daria Plakhtiy, Vitaly Saliy, Alexey Zubak, Konstantin Koretsky, Daniil Mireshkin, Yulia Gapchuk, Maria Trepikova, Valeria Valenchuk, Svetlana Shtanko, Vyacheslav Vasilyuk, Elena Rechich, Evgeniy Shekera, Lorena Kolibabchuk, Taisiya Boyko.

Director: Dmitry Matov

Screenwriter: Natalia Shymboretskaya

Cinematography: Anton Tkachenko

Art director: Alena Ostapenko

Producers: Vitaly Sirenko, Natalia Stribuk, Victoria Korogod, Irina Franchuk